Czym się zajmujemy? 

Nasze doświadczenie budujemy od kilkunastu lat, otaczając opieką dzieci potrzebujące specjalistycznego wsparcia, w tym w szczególności dzieci, u których zdiagnozowano:


AUTYZM

Zaburzenie rozwoju charakteryzujące się problemami w komunikacji językowej, nawiązywaniu relacji społecznych, stereotypiami, uszkodzeniem neuronów zwierciadlanych (problemy z naśladownictwem).

Zagrożenie autyzmem można stwierdzić u dzieci od 4 miesiąca do 3 roku życia, u których zaobserwowano zaburzenia rozwoju funkcji poznawczych tzn. percepcji wzrokowej, słuchowej, czuciowej (smaku, węchu, dotyku, priopriocepcji), naśladownictwa, rozwoju komunikacji (werbalnej i niewerbalnej), zabawy, pamięci oraz rozwoju motorycznego (dużej motoryki, sprawności manualnej i praksji oralnej).

W sytuacjach, w których dziecko posługuje się systemem językowym mówimy o autyźmie wysoko funkcjonującym. Nie zawsze oznacza to możliwość prowadzenia dialogu i nabywania wiedzy, ale przy odpowiedniej terapii pozwala dziecku rozpocząć edukację według programu autorskiego w klasach integracyjnych lub w ramach nauczania indywidualnego.


ZESPÓŁ ASPERGERA

Zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu.

Za podstawowe kryterium diagnozowania należy uważać nieprawidłowy rozwój mowy, natomiast pozostałe zaburzenia w zakresie rozwoju motorycznego, interakcji społecznych, reakcji emocjonalnych oraz atypowych zachowań należy traktować indywidualnie, w każdym przypadku odmiennie.

Cechy typowe dla Zespołu Aspergera:

 • Opóźniony lub niespecyficzny rozwój mowy:
 • Kłopoty ze skupianiem wzroku na materiale zadaniowym oraz twarzach osób (brak kontaktu wzrokowego).
 • Na wczesnym etapie rozwoju: brak pola wspólnej uwagi, brak gestu wskazywania palcem.
 • Niekiedy występuje nieprawidłowy rozwój motoryczny, który w konsekwencji może dawać   opóźnienie rozwoju mowy, problemy artykulacyjne, niechęć do zadań manualnych, w tym pisania i rysowania
 • Problemy w zakresie kontaktów społecznych
 • Sztywne wzorce zachowań, łatwość popadania w schematy w zakresie zachowania i języka.
 • Stereotypie.
 • Nietypowe zainteresowania przejawiające się w mechanicznym zapamietywaniu wybranych wiadomości.
 • Przesadne skupianie uwagi na szczegółach.
 • Problemy z zabawą tematyczną i symboliczną.
 • Problemy z mową ciała (gestami, mimiką, kontaktem wzrokowym).
 • Kłopoty z rozumieniem oraz adekwatnym wyrażaniem emocji. 
 • Trudności z percepcją wzrokową, słuchową i czuciową oznaczające niekiedy nadwrażliwość lub niedowrażliwość w określonych obszarach.

ZESPÓŁ DOWNA

Dzieci z zespołem Downa powinnny jak najwcześniej zaczynać terapię. Dzięki wczesnemu zbudowaniu systemu językowego, dziecko będzie mogło rozwijać funkcję poznawcze, warunkujące w dużym stopniu przyszłą edukację.

Główną metodą stymulacji rozwoju intelektualnego jest wczesna nauka czytania. 


AFAZJA

Afazję dzielimy na afazję dziecięcą i afazję u dzieci.

Afazja dziecięca to brak rozwoju mowy spowodowany uszkodzeniem struktury lewej półkuli mózgu. Uszkodzenie to może nastąpić w okresie prenatalnym, w czasie porodu lub w pierwszych miesiącach życia dziecka na skutek niedotlenienia, urazów mechanicznych, zatruć toksynami, wylewów i guzów mózgu. Zaburzona jest zarówno percepcja jak i planowanie ruchu (motoryka). Zwykle także obserwuje sie problemy z uwagą i pamięcią.

Afazja u dzieci to rozpad systemu językowego pod wpływem urazów mechanicznych, niedotlenienia, zatruć toksynami, wylewów i guzów mózgu u osób, które opanowały już mowę.

Celem terapii afazji dziecięcej jest budowanie systemu językowego, a w afazji u dzieci odbudowywanie tego systemu. Terapia zaburzeń afatycznych opiera się na:

 • powtórzeniu rozwoju mowy dziecka
 • wczesnej nauce czytania
 • minimalizacji systemu językowego
 • stymulacji lewej półkuli mózgu
 • wyborze dominującej ręki
 • stymulacji funkcji motorycznych, szczególnie praksji oralnej.

ALALIA

Brak rozwoju lub opóźnienie rozwoju mowy spowodowane brakiem wyboru lewej półkuli mózgu jako dominującej dla przetwarzania języka.

Wczesne objawy:
 • wydłużony czas kształtowania się dominacji stronnej
 • nietypowe wzorce lateralizacji
 • oburęczność
 • rozumienie mowy z kontekstu i w konsytuacjach
 • zabawa charakterystyczna dla wcześniejszego okresu rozwojowego
 • niechęć do słuchania tekstów pisanych
 • preferencje do słuchanie muzyki
 • niechęć do rysowania, jeżdżenia na rowerze i innych czynności wymagających sekwencji ruchów
 • naśladowanie melodii wypowiedzi
 • brak pierwszych słów do 16 miesiąca życia
 • brak łączenia dwóch wyrazów do 2 roku życia
 • brak zdań do 2,5 roku życia
W późniejszym okresie:
 • problemy z artykulacją głosek dziąsłowych (sz, ż, cz, dż, l, r)
 • redukcje grup spółgłoskowych
 • posługiwanie się pierwszą i ostatnią sylabą wyrazu
 • przestawianie sylab w wyrazie
 • posługiwanie się zwartymi głoskami jako substytutami pozostałych
 • trudności z wypowiadaniem wyrazów
 • pomijanie czasownika w wypowiedziach
 • pomijanie przyimków lub stosowanie jednego za pozostałe
 • trudności z odmianą rzeczownika i czasownika
 • kłopoty w nauce czytania i pisania

ZABURZENIA SŁUCHU

Głuchota spowodowana uszkodzeniem ucha środkowego, nerwu słuchowego i ośrodków odbiorczych w korze nerwowej wymaga w pierwszym etapie terapii programowania systemu językowego.

Oznacza to:

 • uzyskanie prawidłowej artykulacji
 • poszerzenie słownictwa
 • budowanie gramatyki.

Odbywa się to poprzez wczesną naukę czytania, metody komunikacyjne, dzienniczki wydarzeń.

W sytuacji wszystkich zaburzeń słuchu wykorzystuje się także metody nauczania języka polskiego jako drugiego i jako obcego.